Toimintakertomus 2015
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kertomus 2015

Jäsenmäärä

Tuusulan seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2015 oli 28 270 (ed. vuonna 28 403), joten vähennys oli 133 henkilöä, eli -0,47 % vuodesta 2014. Seurakunnan väkilukua kasvattavat kastettujen, kirkkoon liittyneiden ja seurakunnan alueelle muuttaneiden ev.lut. kirkon jäsenten määrä ja sitä pienentävät kuolleiden, kirkosta eronneiden ja seurakunnan alueelta pois muuttaneiden ev.lut. kirkon jäsenten määrä.

Katsaus toiminnan puitteisiin

Vuoden 2015 talous on pysynyt budjettiraameissa. Vuosikate toteutui odotettua paremmin, ja tähän syynä olivat verotulojen budjetoitua parempi kertymä, henkilöstökulujen pienentyminen sekä saavutettu säästö toimintakuluissa.  

Tuotot ja kulut

Seurakunnan merkittävin tulolähde ovat verotulot, jotka koostuvat yhteisöverotuloista ja palkkatuloista perittävästä kirkollisverosta. Yhteisöverojen osuus on kasvanut edellisestä vuodesta ja sen osuus kokonaisverotuloista on 8,69 % vuonna 2015, kun se edellisenä vuotena 2014, oli 7,97 %.

Tuloveroprosentti on ollut 1.0 % vuoteen 1967 asti, 1,5 % vuonna 1968, 1,25 % vuosina 1969 - 2010 sekä 1,35 vuodesta 2011.

Suurin osa toimintatuotoista on seurakuntatyössä perittäviä maksuja, kuten leirien ja retkien osanottomaksuja, sekä ruokailutuloja. Vuokratuotot kertyvät seurakunnan omistamien asuntojen ja maa-alueiden vuokrista. Pääosa kolehdeista ja keräyksistä kirjatuista tuotoista tilitetään lyhentämättöminä eteenpäin nimettyihin kohteisiin, jolloin vastaavat summat näkyvät toimintakuluissa menoina.

Toimintatuotot ovat vuonna 2015 yhteensä 521.904€ (v 2014 ollut 503.256,60€).

Toimintakulut syntyvät nimensä mukaisesti seurakunnan toiminnasta. Sen suurin erä ovat henkilöstökulut; palkat sekä palkkasidonnaiset oheiskulut. Henkilöstökulut ovat hieman kasvaneet viimevuodesta, ja ovat seurakunnan kaikista toimintakuluista vuonna 2015 yhteensä 60,7 %. Viimevuonna vastaava luku on ollut 58,6 %.

Toimintakulut olivat vuonna 2015 yhteensä 7.093.216 € ( v 2014 ollut 7.317.873,88 €).

Vuosittaiset investoinnit pyritään rahoittamaan vuosikatteella. Vuosien 2007-2008 kustannuksissa näkyy Rusutjärven leirikodin rakentaminen. Kuluneen kymmenen vuoden investointien yhteismäärä on 6,21 miljoonaa euroa. Vastaavasti vuosikatteet samalta ajalta ovat yhteensä 5,06 miljoonaa. Investointeja on rahoitettu omaisuuden myynnillä sekä lainoituksella. Rusutjärven leirikodin rakentamista rahoitettiin 1,5 miljoonan lainalla.
Kertomusvuonna vuosikate oli huomattavasti suurempi kuin toteutuneet investoinnit. Investoinneista kertomusvuodelta suurin oli Kellokosken kirkon kattoremontti.

Hautainhoitorahaston talous

Hautainhoitorahaston tulos kertomusvuonna oli negatiivinen -3.100,99 €. Hautainhoitorahaston tuotot muodostuvat hautojenhoitosopimusten maksutuotoista sekä hautainhoitorahaston omistamien asuntojen nettovuokratulosta. Rahastolla on omistuksessaan 5 asuntohuoneistoa, jotka ovat kaikki vuokrattuna. Hautojen hoidon hoitokate on negatiivinen (-19.895,33€), mutta asuinhuoneistojen positiivinen kate (14.753€) ja talletusten korkotuotot sekä muut tuotot (2.040€). Näin Hautainhoitorahaston tulos jää negatiiviseksi.

Kustannusten kohdentaminen

Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada selville ydintehtävien ja lakisääteisten tehtävien todelliset kustannukset. Hallinto, kiinteistö- ja kirjaustoimi eivät ole seurakunnan perustehtäviä. Niiden kustannukset jaetaan seurakunnan perustehtäville tilinpäätöksessä. Kiinteistöjen kuluissa on mukana sisäinen korko (Euribor 0,1 %) ja kiinteistökohtaiset poistot. Kirkkovaltuuston 1.1.1999 alkaen hyväksymät poistoprosentit ovat

  • kirkot ja kappelit: 4 % menojäännöksestä
  • seurakuntatalot ja muut rakennukset: 8 % menojäännöksestä
  • leiriranta: 13 % menojäännöksestä
  • sosiaali- ja huotorakennukset: 18 % menojäännöksestä
  • koneet ja kalusto: 30 % menojäännöksestä
  • kiinteät maarakenteet ja laitteet: 10 % menojäännöksestä
  • muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet: 20 % menojäännöksestä
  • urut: 10 % menojäännöksestä
  • ATK-ohjelmistot: 5 vuotta, tasapoisto

Kiinteistöjen kulut jaetaan yleishallinnon, seurakuntatyön, ruokatalouden ja hautaustoimen kustannuspaikoille niille varattujen neliöiden ja varausjärjestelmän pohjalta arvioidun käytön suhteessa. Ruokatalouden kulut jaetaan yleishallinnolle, seurakuntatyölle ja hautaustoimelle siinä suhteessa, kuin ne ovat vuoden 2015 aikana käyttäneet seurakunnan omien keittiöiden palveluja. Vuoden 2014 aikana on käyttöön otettu Katrina-varausjärjestelmä, jonka raportteja on hyödynnetty jakoa tehtäessä. Yleishallinnon (lukuun ottamatta kirkonkirjoja) kulut sekä verotuskulut ja keskusrahastomaksut jaetaan seurakuntatyölle, hautaustoimelle, kiinteistötoimen asuinkiinteistöille ja – osakkeille sekä maa- ja metsätaloudelle välittömien bruttokulujen mukaisessa suhteessa.

Näin saadaan laskennallisesti ydintehtävien ja lakisääteisten tehtävien todelliset nettokustannukset vuonna 2015.

Yhteisöveroa tilitetään seurakunnalle Hautaustoimen lakisääteisten toimintojen kattamiseen.

  2015 Yhteisövero  2014 Yhteisövero
Seurakuntatyö 6.572.997    6.743.429  
Hautaustoimi 915.112 710.488  973.721 653.778
Kirkonkirjat 137.100   180.135  

Voit lukea koko kertomuksen Issuu-palvelussa tai alla olevasta liitteestä.