Toimintakertomus 2016
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kertomus vuodelta 2016

Jäsenmäärä

Tuusulan seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2016 oli 27 999 (ed. vuonna 28 270), joten vähennys oli 271 henkilöä, eli -0,96 % vuodesta 2015. 

Seurakunnan väkilukua kasvattavat kastettujen, kirkkoon liittyneiden ja seurakunnan alueelle muuttaneiden ev.lut. kirkon jäsenten määrä. Sitä pienentävät kuolleiden, kirkosta eronneiden ja seurakunnan alueelta pois muuttaneiden ev.lut. kirkon jäsenten määrä.

Katsaus toiminnan puitteisiin

Vuoden 2016 talous on pysynyt budjettiraameissa, ja säästöt kulupuolella näkyy tuloksessa. Vuosikate toteutui huomattavasti odotettua paremmin. Tähän syynä olivat

 • verotulojen budjetoitua parempi kertymä,
 • henkilöstökulujen pienentyminen sekä
 • saavutettu säästö toimintakuluissa.

Erityisesti muihin toimintakuluihin kuuluvissa palveluiden ostoissa säästöt ovat kaikkein suurimmat.

Tuotot

Seurakunnan merkittävin tulolähde on verotulo. Se koostuu palkkatuloista perittävästä kirkollisverosta, joka vuonna 2016 oli 1,35%.

Kirkkoon liittyneiden ja kirkosta poistuneiden erotus on vuonna 2016 negatiivinen - 271 henkeä. Sen vaikutus kirkollisveron kertymään on - 42.206€ verrattuna viimevuoteen. Toteuma 2015: 7.470.050€ / 2016: 7.427.844€.

Yhteisövero poistui ja se korvattiin suoralla valtionosuudella seurakunnille. Vanhojen yhteisöverojen jäämiä kertyi odotettua enemmän. Valtionosuus, joka korvasi yhteisöveron, toteutui budjetoidusti.

Tuloveroprosentti on ollut 1.0% vuoteen 1967 asti, 1,5% vuonna 1968, 1,25 % vuosina 1969-2010 ja 1,35% vuodesta 2011.

Suurin osa toimintatuotoista on seurakuntatyössä perittäviä maksuja, kuten leirien ja retkien osanottomaksuja, sekä ruokailutuloja. Vuokratuotot kertyvät seurakunnan omistamien asuntojen ja maa-alueiden vuokrista. Pääosa kolehdeista ja keräyksistä kirjatuista tuotoista tilitetään lyhentämättöminä eteenpäin nimettyihin kohteisiin, jolloin vastaavat summat näkyvät toimintakuluissa menoina.

Toimintatuotot ovat vuonna 2016 yhteensä 560.180€ (v. 2015 ollut 521.904€).

Kuvassa 8. seurakunnan keräämät tuotot on jaoteltu lajeittain.

Kulut

Toimintakulut syntyvät nimensä mukaisesti seurakunnan toiminnasta. Sen suurin erä ovat henkilöstökulut: palkat sekä palkkasidonnaiset oheiskulut. Henkilöstökulut ovat laskeneet huomattavasti viimevuodesta (yli 250.000€) ja ovat seurakunnan kaikista toimintakuluista vuonna 2016 yhteensä 60,66%. Viime vuonna vastaava suhdeluku on ollut lähes sama 60,70%. Koska myös toimintakulut ovat laskeneet vuoden 2015 toteumasta yli 400.000€, on suhdeluku edelleen lähes samana.

Toimintakulut olivat vuonna 2016 yhteensä 6.684.638 € (2015 ollut 7.093.216€).

Kuvassa 9. seurakunnan toimintakulut on jaoteltu lajeittain.

Toimintakulujen jako näkyy kuvassa 10. Seurakuntatyöhön, seurakunnan ydintehtävään, kohdistuu toimintakuluista yli puolet, eli 54% (vuonna 2015 ollut 50%).

Tukipalvelut eli yleishallinto, ruokatalous ja kiinteistötoimi palvelevat seurakuntatyötä ja hautaustoimea.

Henkilöstökuluista seurakuntatyöhön kohdistuu 59% ja tukipalveluihin 41%. Suuntaus jo parin vuoden ajan on ollut se, että seurakuntatyön osuus henkilöstökuluista on kasvava ja tukipalveluissa laskeva (vuonna 2015 ollut 55% / 45% ja vuonna 2014 ollut 54% / 46%).

Kuvassa 12. on avattu seurakuntatyön toimintakulujen jakautuminen eri työaloille.

Panostus lapsityöhön ja diakoniatyöhön näkyy selvästi. Kansainvälisen työn kuluissa näkyvät seurakunnan myöntämät avustukset.

Vuosittaiset investoinnit pyritään rahoittamaan vuosikatteella. Vuonna 2008 kustannuksissa näkyy Rusutjärven leirikodin rakentaminen. Kuluneen kymmenen (2007-2016) vuoden investointien yhteismäärä on 8,6 miljoonaa euroa. Vastaavasti vuosikatteet samalta ajalta ovat yhteensä 6,6 miljoonaa. Investointeja on rahoitettu omaisuuden myynnillä sekä lainoituksella.

Kertomusvuonna vuosikate oli huomattavasti pienempi kuin toteutuneet investoinnit. Investoinneista kertomusvuodelta suurin oli uuden seurakuntakeskuksen kiinteistön osto ja muutostöiden suunnittelu.

1.5.  Hautainhoitorahaston talous

Hautainhoitorahaston tulos kertomusvuonna oli positiivinen 12.488,22€.

Hautainhoitorahaston tuotot muodostuvat hautojenhoitosopimusten maksutuotoista sekä hautainhoitorahaston omistamien asuntojen nettovuokratulosta. Rahastolla on omistuksessaan 5 asuinhuoneistoa, jotka ovat kaikki vuokrattuna.

Hautojen hoidon hoitokate on positiivinen (6.968,79€). Samoin asuinhuoneistojen positiivinen kate (4.480,61€) ja talletusten korkotuotot sekä muut tuotot (1.038,82€).

Kustannusten kohdentaminen

Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada selville ydintehtävien ja lakisääteisten tehtävien todelliset kustannukset. Hallinto, kiinteistö- ja kirjaustoimi eivät ole seurakunnan perustehtäviä. Niiden kustannukset jaetaan seurakunnan perustehtäville tilinpäätöksessä. Kirkkovaltuuston 1.1.1999 alkaen hyväksymät poistoprosentit ovat

 • kirkot ja kappelit: 4% menojäännöksestä
 • seurakuntatalot ja muut rakennukset: 8% menojäännöksestä
 • leiriranta: 13% menojäännöksestä
 • sosiaali- ja huotorakennukset: 18% menojäännöksestä
 • koneet ja kalusto: 30% menojäännöksestä
 • kiinteät maarakenteet ja laitteet: 10% menojäännöksestä
 • muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet: 20% menojäännöksestä
 • urut: 10% menojäännöksestä
 • atk-ohjelmistot: 5 vuotta, tasapoisto.

Kiinteistöjen kulut jaetaan yleishallinnon, seurakuntatyön, ruokatalouden ja hautaustoimen kustannuspaikoille niille varattujen neliöiden ja varausjärjestelmän pohjalta arvioidun käytön suhteessa.

Ruokatalouden kulut jaetaan yleishallinnolle, seurakuntatyölle ja hautaustoimelle siinä suhteessa, kuin ne ovat vuoden 2015 aikana käyttäneet seurakunnan omien keittiöiden palveluja.

Vuoden 2014 aikana on käyttöön otettu Katrina-varausjärjestelmä, jonka raportteja on hyödynnetty jakoa tehtäessä.

Yleishallinnon (lukuun ottamatta kirkonkirjoja) kulut sekä verotuskulut ja keskusrahastomaksut jaetaan seurakuntatyölle, hautaustoimelle, kiinteistötoimen asuinkiinteistöille ja -osakkeille sekä maa- ja metsätaloudelle välittömien bruttokulujen mukaisessa suhteessa.

Näin saadaan laskennallisesti ydintehtävien ja lakisääteisten tehtävien todelliset nettokustannukset vuonna 2016. Yhteisöveroa tilitettiin seurakunnalle Hautaustoimen lakisääteisten toimintojen kattamiseen vielä 2015, mutta vanhoja yhteisöverojäämiä tilitettiin seurakunnalle vielä 2016 aikana. Yhteisöveron korvasi valtionosuus.

(työalakate/sis)  2016 Yhteisövero/ VO 2015 Yhteisövero
Seurakuntatyö 6.456.413€   6.572.997€  
Hautaustoimi 739.682€   915.112€  
Kirkonkirjat 129.678€   137.100€  
Yhteisövero   104.093€   710.488€
Valtionosuus   746.964€    

Lue lisää

Voit lukea koko kertomuksen Issuu-palvelussa tai ladata sen pdf-tiedostona sivun oikeasta palstasta.