Toimintakertomus 2018
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston toimintakertomus vuodelta 2018

Yleiskatsaus toiminnasta

Jäsenmäärä

Tuusulan seurakunnan jäsenmäärä oli 31.12.2018 yhteensä 26.919 jäsentä (ed. vuonna 27.523). Vähennys oli 604 jäsentä, eli – 2,19 % vuodesta 2017.

Seurakunnan väkilukua kasvattivat

 • kastettujen (+182)
 • kirkkoon liittyneiden (+128)
 • seurakunnan alueelle muuttaneiden ev.lut kirkon jäsenten määrä.

Sitä pienensivät

 • kuolleiden (-175)
 • kirkosta eronneiden (-446)
 • seurakunnan alueelta pois muuttaneiden ev.lut kirkon jäsenten määrä. Poismuuttaneiden nettovaikutus oli -293 jäsentä.

Katso kuvat 1-5 sivun alalaidasta.

Katsaus toiminnan puitteisiin

Verotulojen osalta budjetointi onnistui melkoisen hyvin. Verotuloja saatiin n. 97.000€ yli budjetoidun. Jäännöstilitys siirtyi Verohallinnon käytäntöjen muutoksen takia joulukuulle entisen marraskuun asemasta. Tulevana vuonna muutos jatkuu, ja nk. jäännöstilitys tasaantuu tilityksissä jo kesän-syksyn aikana, ja entisestä nk. jäännöstilityskäytännöstä päästään eroon.

Katso kuvat 6-7 sivun alalaidasta.

Tuotot

Toimintatuottojen puolella syntyi vuoden 2018 aikana ylitettiin budjetti lähes 2,1 miljoonalla €:lla.

Tässä suurin yksittäinen erä (1,9 milj.) johtui kiinteän omaisuuden myyntivoittojen kirjaamisesta.

Seurakunta myi

 • vanhan seurakuntakeskuksen tontille kaavoitetun AK-tontin
 • vanhan Kirkkotien pappilan
 • nk. pappilan pellon
 • Rusutjärven pappilan
 • pari Jokelan tonttia.

Näistä syntyneet nettotuotot tuottivat tuloslaskelmaan tuloja yli 1,9 miljoonaa euroa. Nettosummasta on jo vähennetty kunnalle maksetut kaavoituskustannukset ja maanvaihdot sekä vanhat tasearvot.

Vuokratuotoissa oli hienoinen tuloylitys maa-alueiden vuokrissa, n. 5.500 €. Korvauksissa tulonylitys oli yli 20.000 €, koska 2018 oli laskutettu 2 vuoden leirikulujen osuus toiselta seurakunnalta.

Myyntituotoissa tulonylitys n. 7.500 € syntyi lähinnä hautaustoimen tuotoista. Seurakunnan tuottojen jako painottuu vahvasti seurakuntatyön tuottoihin.

Katso kuvat 8-9 sivun alalaidasta.

Toimintakulut jakautuvat seuraavan grafiikan mukaisesti (kuva 10.)

 • Suurimman osan toimintakuluista käyttää seurakuntatyö, 51 % (2017 / 54%).
 • Seuraavaksi eniten kuluja syntyy kiinteistötoimessa, 24 % (2017 / 20%)
 • kolmanneksi eniten kuluja syntyy yleishallinnosta 14% (2017 / 15 %).

Mikäli katsotaan vain henkilöstökulujen jakautumista osastoittain,

 • on seurakuntatyön osuus suurin, 57 % (2017 / 60%) kaikista henkilöstökuluista.
 • Kiinteistötoimi on 15% (2017 / 14 %)
 • ja yleishallinto 14 % (2017 / 14%).

Katso kuva 11 sivun alalaidasta.

Vaakagrafiikassa on jaettu seurakuntatyön toimintakulut eri työaloille. Jako on tehty kirjanpidon kustannuspaikkojen kautta, jotka eivät vastaa nykyisen hallintomallin jakoa.

Katso kuva 12 sivun alalaidasta.

Varhaiskasvatus ja perhetyö on kulujen kautta suurin työala, niin henkilöstökulujen kuin toimintakulujenkin osalta. Jumalanpalvelukset ja toimitukset ovat toiseksi suurin samoin kriteerein. Toimintakulujen kautta diakonia ja rippikoulutyö ovat lähes yhtä isot, mutta eroa on henkilöstökuluissa.

Investoinnit

Vuosittaiset investoinnit pyritään rahoittamaan vuosikatteella. Vuosien 2010 – 2015 investointien määrä on ollut 2.6 miljoonaa euroa, ja tällä ajalla vuosikate 3,5 miljoonaa euroa, eli vuosi kate on riittänyt kattamaan investoinnit 2009-2015.

2016 aloitettiin seurakuntakeskuksen hankinta ja vuonna 2017 toteutettiin sen laajat muutostyöt. Vuoden 2017 aikana tehtiin myös investointeina mm. pääkirkon maalämpöhanke. Kahden edellisen vuoden aikana, 2016-2017, on investoitu yhteensä n. 6 miljoonalla eurolla. Vuosikate taas tältä ajalta on vain n. 2,4 miljoonaa.

Investoinnista päätettäessä on oltu tietoisia, että kertainvestointina tämä on ollut taloudellisesti raskas. Investoinnin rahoitukseen käytetään kiinteän omaisuuden myyntituottoja.

2010–2017 vuosikate yhteensä on ollut 8.756.000 € ja investointien määrä 9.380.000 €, eli 9 vuoden aikajanalla investoinnit ovat olleet suurempia kuin kokonaisvuosikate.

Vuoden 2018 investoinnit ovat olleet maltillisia verrattuna kahteen yllämainittuun edeltävään vuoteen. Kuitenkin Tuusulan seurakunnan mittakaavassa myös 2018 ja tuleva vuosi 2019 ovat edelleen investoinnin vuosia, sillä seurakuntaan valmistuu uusi kiinteistötoimen ja hautaustoimen yhteinen huoltorakennus. Huoltorakennuksen kustannukset jakautuvat vuosille 2018 ja 2019.

Katso kuva 13 sivun alalaidasta.

Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston talous

Hautainhoitorahaston tulos kertomusvuonna on positiivinen + 90.441,40 €.

Hautainhoitorahaston tuotot muodostuvat

 • hautojenhoitosopimusten maksutuotoista
 • sekä hautainhoitorahaston omistamien asuntojen nettovuokratulosta.

Rahastolla oli alkuvuodesta omistuksessaan 5 asuntohuoneistoa, jotka olivat kaikki vuokrattuina. Asunnoista myytiin vuoden 2018 aikana 1, ja tästä syntyi myyntivoittoa 79.476,33 €.

Hautojen hoidon hoitokate oli negatiivinen – 11.914,28 €, samoin asuinhuoneistojen positiivinen kate (12.659,13 €) ja talletusten korkotuotot (+ 9.750 €) ja muut tuotot (+ 470,22€) kasvattivat kokonaiskatetta.

Katso kuvat 14-15 sivun alalaidasta.