Toimintakertomus 2019
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Toimintakertomus 2019

Yleiskatsaus toimintaan

Jäsenmäärä

Tuusulan seurakunnan jäsenmäärä oli 31.12.2019 yhteensä 26 424 jäsentä (ed. vuonna 26 919). Vähennys oli 495 jäsentä, eli 1,84 % vuodesta 2018.

Seurakunnan väkilukua kasvattivat

 • kastettujen (+180)
 • kirkkoon liittyneiden (+123)
 • seurakunnan alueelle muuttaneiden ev.lut kirkon jäsenten määrä (1 440).

Sitä pienentävät

 • kuolleiden (-192)
 • kirkosta eronneiden (-416)
 • seurakunnan alueelta pois muuttaneiden ev.lut kirkon jäsenten määrä (1 630). Poismuuttaneiden nettovaikutus oli -190 jäsentä.

Tilinpäätös

Katsaus toiminnan puitteisiin

Verotulojen osalta budjetointi onnistui hyvin.

Kirkollisveroja kertyi 5.775 € yli budjetoidun, mutta valtionosuutta 21.968 € budjetoitua vähemmän.

Kirkollisverojen ennustaminen syksyllä 2018 vuodelle 2019 oli varsin haasteellista. Useamman meistä riippumattoman muutoksen summa sekoitti verojen kertymän seurakunnan kassaan.

Tulorekisterin kanssa oli valtakunnallisia ongelmia, niin käyttäjillä, kuin palvelun tarjoajalla. Verotuksen valmistuminen jo kesäkuukausina sekoitti verokertymän ja aiheutti melkoisia ongelmia kassan seurantaan.

Yhden rajan verokortti taas yllätti monet loppuvuodesta, ja tammikuun 2020 verotilitys oli poikkeuksellisen iso. Lisäprosentille menneiden joulukuun palkkojen verot kertyivät kassaan vasta tammikuussa.

Loppujen lopuksi kuitenkin verotulojen toteuma suhteessa budjetoituun oli 100 %.

Tuotot

Toimintatuottojen puolella ylitettiin budjetti lähes 375.000 €:lla.

Tässä suurin yksittäinen erä (n. 255.000 €) johtui kiinteän omaisuuden myyntivoittojen kirjaamisesta. Käytännössä ne ovat olleet Jokelan tontteja.

Toinen suuri ylitys oli korvaustuotoissa, jossa kiinteistöveron palautusta saatiin vuoden 2019 aikana 48.400 €.

Myyntituottojen tulon ylitys oli n. 16.600 €, joka pääosin syntyi ruokatalouden lounas- ja muista ruokamyynneistä.

Seurakunnan tuottojen jako painottuu vahvasti seurakuntatyön tuottoihin, jos pois lasketaan kiinteän omaisuuden myyntivoitot.

Kulut

Kuluista seurakunnalla valtaosa on henkilöstökuluja. Niiden osuus on n. 60 % kaikista toiminnan kuluista.

Prosentuaalinen osuus on kasvanut viimevuodesta, jolloin vastaava osuus oli n. 58 %. Henkilöstökulut ovat nousseet vuoden 2018 tilinpäätöksestä n. 67.153 €.

Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat nousseet maltillisesti, vain 28.580 €.

Toimintakulut jakautuvat:

 • Suurimman osan toimintakuluista käyttää seurakuntatyö, 51 % (2018 / 51 %).
 • Seuraavaksi eniten kuluja syntyy kiinteistötoimessa 23 % (2018 / 24 %)
 • Kolmanneksi eniten kuluja syntyy yleishallinnosta 15 % (2018 / 14 %).

Mikäli katsotaan vain henkilöstökulujen jakautumista osastoittain:

 • Seurakuntatyön osuus suurin, 58 % (2018 / 57%) kaikista henkilöstökuluista.
 • Kiinteistötoimi on 16 % (2018 / 15 %)
 • Yleishallinto 13 % (2018 / 14%).

Toimintakulut jakautuvat :

 • Suurimman osan toimintakuluista käyttää seurakuntatyö, 51 % (2018 / 51 %).
 • Seuraavaksi eniten kuluja syntyy kiinteistötoimessa 23 % (2018 / 24 %)
 • Kolmanneksi eniten kuluja syntyy yleishallinnosta 15 % (2018 / 14 %).

Mikäli katsotaan vain henkilöstökulujen jakautumista osastoittain:

 • Seurakuntatyön osuus suurin, 58 % (2018 / 57%) kaikista henkilöstökuluista.
 • Kiinteistötoimi on 16 % (2018 / 15 %) 
 • Yleishallinto 13 % (2018 / 14%).

Seurakuntatyön toimintakulut eri työaloille:

 • Varhaiskasvatus ja perhetyö on kulujen kautta suurin työala, niin henkilöstökulujen, kuin toimintakulujenkin osalta.
 • Jumalanpalvelukset ja toimitukset ovat toiseksi suurin samoin kriteerein.
 • Toimintakulujen kautta diakonia ja rippikoulutyö ovat lähes yhtä isot, mutta eroa on henkilöstökuluissa.

Investoinnit

Vuosittaiset investoinnit pyritään rahoittamaan vuosikatteella. Vuosien 2011–2018 investointien määrä on ollut 9,2 miljoonaa. Tällä ajalla vuosikate oli 8,6 miljoonaa, eli vuosikate ei ole riittänyt kattamaan investointeja tällä 8 vuoden jaksolla.

2016 aloitettiin seurakuntakeskuksen hankinta ja vuonna 2017 toteutettiin sen laajat muutostyöt. Vuoden 2017 aikana tehtiin myös investointeina mm. pääkirkon maalämpöhanke.

Näiden kolmen edellisen vuoden aikana, 2016 - 2018, on investoitu yhteensä n. 6,8 miljoonalla eurolla. Vuosikate taas tältä ajalta on vain n. 5,3 miljoonaa.

Investoinnista päätettäessä on oltu tietoisia, että kertainvestointina nämä suuret hankkeet ovat olleet taloudellisesti raskaita. Investointien rahoitukseen on käytetty kiinteän omaisuuden myyntituottoja. Vuoden 2018 investoinnit olivat jo maltillisia verrattuna sitä kahteen edeltävään vuoteen.

Kuitenkin Tuusulan seurakunnan mittakaavassa kulunut vuosi 2019 oli taas isojen investointien vuosi. Seurakuntaan valmistui uusi kiinteistötoimen ja hautaustoimen yhteinen huoltorakennus ja seurakuntakeskuksen P-alue.

Huoltorakennuksen kustannukset jakautuvat vuosille 2018 ja 2019.

Jos katsotaan kuluneiden 9 vuoden investointien ja vuosikatteen suhdetta, todetaan investointien edelleen olevan liian suuria suhteessa vuosikatteeseen. Investoinnit ovat tällä kuvatulla jaksolla olleet n. 1,3 miljoonaa suurempia, kuin vuosikate, jolla investoinnit tulisi voida rahoittaa.

Hautainhoitorahasto

Hoitotuotot olivat talousarvion mukaiset.

Vuonna 2019 hoitohautoja oli 35 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kausityömäärärahaa jäi hieman käyttämättä, koska hyvän työvoiman löytäminen osoittautui haasteelliseksi. Hautainhoitorahaston tuotot olivat talousarviota suuremmat koska Asunto Oy Mahlametsä myytiin.

Hautainhoitorahaston talous oli vuonna 2019 positiivinen +39.983,79 ( 2018 = 90.441,40).

Rahaston tuotot muodostuvat hautojenhoitosopimusten maksutuotoista sekä hautainhoitorahaston omistamien asuntojen nettovuokratuotoista. Rahastolla oli alkuvuodesta omistuksessaan 5 asuinhuoneistoa, jotka kaikki olivat vuokrattuina. Yksi asunto myytiin vuoden 2019 aikana, ja tästä muodostui omaisuudenmyyntivoittoa 33.644 €.

Vuoden 2019 aikana on hautojen hoitokustannukset olleet suuremmat kuin niistä saadut tuotot. Kulut ovat olleet 11.914 € suuremmat.