Tuusulan seurakunnan strategia 2022-2026
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
erilaisia käsiä yhdessä päällekkäin

Tuusulan seurakunnan strategia 2022-2026

TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA

Strategia pohjautuu alla mainittuihin keskeisiin toimintaympäristön muutoksiin. Strategian pohjalta tehtävillä toimenpiteillä vaikutetaan siihen, minkälainen Tuusulan seurakunta on tulevaisuudessa.

Talous

 • Kirkollisverokertymä tulee pitkällä aikavälillä laskemaan noin 1% vuodessa kirkkohallituksen ennusteen mukaan. Seurakunnan taloustilanne on tällä hetkellä kuitenkin kohtuullisen vakaa.
 • Tuusulan seurakunnan  kirkkoonkuulumisprosentti on 67,2. Ennusteen mukaan se laskee 50 prosenttiin seuraavien 20 vuoden aikana.

Väestöennusteet

 • Ikäihmisten määrä kasvaa. Vainajien ja hautaamisten määrä lisääntyy. Ikäihmisissä on sekä enemmän apua tarvitsevia että mahdollisia toimijoita seurakunnassa.
 • Lasten määrä kasvaa Tuusulassa.
 • Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden määrä Tuusulassa on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana ja kasvaa edelleen.

Digitalisaatio ja ilmastonmuutos

 • Digitalisaatio tulee jatkumaan. Se tuo uusia haasteita seurakunnan viestintään ja kohtaamisiin.
 • Ilmastonmuutos haastaa ajattelemaan toimintaa ekologisesta näkökulmasta.

MISSIO

Yhteinen seurakuntamme armon ja rakkauden asialla  - lähellä ja kaukana.

VISIO

Usko Jumalaan on voimavara, jonka myötä yhä useampi kokee yhteyden seurakuntaan tärkeäksi. Seurakunta elää ajassa perinteitä kunnioittaen ja yhteistyön voimaan luottaen. Onnistumme luomaan yhteisön, jota erilaiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset yhdessä rakentavat. Seurakuntalaiset kokevat, että seurakunta antaa toivoa, iloa ja rakkautta.


TUUSULAN SEURAKUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

Tuusulan seurakunta on sitoutunut evankelis-luterilaisen kirkon yhteisiin arvoihin usko, toivo ja rakkaus. Seurakunnan toimintaa ohjaavat lisäksi seuraavat arvot:

Luottamus

 • Luotamme Jumalaan, lähimmäiseen ja omiin kykyihimme

Yhteys

 • Vaalimme yhteyttä Jumalaan ja seurakunnan alueen asukkaisiin yhdessä toimien

Yhdenvertaisuus

 • Olemme kaikki samanarvoisia

Vastuullisuus

 • Kannamme vastuuta toinen toisistamme, luomakunnasta, kulttuuriarvoista ja taloudesta


STRATEGISET  PAINOPISTEALUEET JA
TAVOITTEET 2022-2026

Seurakunta on avoin yhteisö

Päämäärä 2026

Ihmiset voivat kokea osallisuutta seurakunnan elämään monenlaisilla tavoilla. Seurakunnassa on mahdollista olla, osallistua ja tehdä yhdessä.

Strategiset tavoitteet 2026

 1. Kutsumme kaikkia tuusulalaisia seurakuntaan.
 2. Ideoimme, suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme toimintaa seurakuntalaisten ja työntekijöiden välisenä yhteistyönä.
 3. Seurakunnassa ihmiset kokevat tulevansa nähdyiksi, kuulluiksi ja kohdatuiksi.
 4. Työyhteisössä on hyvä yhdessä tekemisen kulttuuri.

Seurakunta on mukana ihmisten arjessa
ja ajan hermolla

Päämäärä 2026

Seurakunta on mukana ihmisen elämän kaikissa vaiheissa. Seurakuntaan on helppo tulla.

Strategiset tavoitteet 2026

 1. Kohtaamme ihmisiä siellä, missä he aikaansa viettävät. Hyödynnämme myös verkon mahdollisuuksia.
 2. Kehitämme rohkeasti uusia tapoja toimia. Huomioimme elämänkaaren eri vaiheet, elämäntilanteet ja ihmisten moninaisuuden.
 3. Verkostoidumme ja teemme yhteistyötä ympärillä olevien toimijoiden kanssa.
 4. Toimintaamme ohjaa sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys.
 5. Hyödynnämme vuorovaikutuksessa monikanavaista ja saavuttavaa viestintää.