Toimintakertomus 2013
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tuusulan seurakunnan toimintakertomus 2013

Tuusulan seurakunnan väkiluku 31.12.2013 oli 28 848 (ed. vuonna 29 163), joten vähennys oli 315 henkilöä.

Seurakunnan väkilukua kasvattivat

  • kastetut
  • kirkkoon liittyneet
  • seurakunnan alueelle muuttaneet ev.lut. kirkon jäsenet

Väkilukua pienensivät

  • kuolleet
  • kirkosta eronneet
  • seurakunnan alueelta pois muuttaneet ev.lut. kirkon jäsenet.

Katsaus toiminnan puitteisiin

Vuoden 2013 talous on kokonaisuudessaan toteutunut suunnitellulla tavalla: vuosikatteen toteuma on 97% ja verotulojen 102%.

Kirkkovaltuusto hyväksyi toukokuussa budjettisäästöt, joiden yhteisvaikutuksen tuli olla n. 170.000€. Budjettisäästöihin lähdettiin, koska verotuloennuste kevätkaudella oli n. -5%. Verotulojen kertymien aikataulumuutosten vuoksi vuodelle 2013 kirjautui kuitenkin ennakkotietoja enemmän verotuloja.

Käyttötalouden menojen kasvuun vaikuttivat mm. lapsityön henkilöstökulujen alibudjetointi ja esimerkiksi Kellokosken seurakuntatalon remontin laajeneminen suunnitellusta.

Tilikauden tulos on huomattavasti suunniteltua pienempi, koska kertomusvuoden aikana Tuusulan seurakuntakeskus purettiin kokonaisuudessaan. Sen tasearvo kirjattiin kertaluontoisiin poistoihin.

Tuotot ja kulut

Seurakunnan merkittävin tulolähde ovat verotulot. Ne koostuvat yhteisöverotuloista ja ennakonpidätyksistä kerättävistä kirkollisveroista.

Yhteisöverojen osuus on pienentynyt edellisestä vuodesta. Sen osuus kokonaisverotuloista on 7,23 % vuonna 2013. Edellisenä vuotena se oli 7,52 %.

Tuloveroprosentti on ollut yksi (1) vuoteen 1967 asti, 1,5 vuonna 1968, 1,25  vuosina 1969-2010 sekä 1,35 vuodesta 2011. Veroprosenttia nostettiin uuden seurakuntakeskuksen rakentamisen rahoituksen varmistamiseksi.

Kaikista tuotoista; verotulot, korkotuotot ja toimintatuotot, viimeksi mainittujen osuus on 5,2%.

Suurin osa toimintatuotoista on seurakuntatyössä perittäviä maksuja, kuten leirien ja retkien osanottomaksuja sekä ruokailutuloja. Vuokratuotot kertyvät seurakunnan omistamien asuntojen ja maa-alueiden vuokrista. Pääosa kolehdeista ja keräyksistä kirjatuista tuotoista tilitetään lyhentämättöminä eteenpäin nimettyihin kohteisiin, jolloin vastaavat summat näkyvät toimintakuluissa menoina.

Vuosittaiset investoinnit pyritään rahoittamaan vuosikatteella. Vuoden 2004 investointikustannuksissa näkyy Lahelan terttu ja vuosien 2007 ja 2008 kustannuksissa Rusutjärven leirikoti.   Kymmenen vuoden vuosikatteet ilman rahanarvon tarkistuksia ovat yhteensä 4,6 milj.€ ja saman ajankohdan investoinnit yhteensä 6,6 milj.€. Investointeja on jouduttu rahoittamaan myös omaisuuden myynnillä sekä Rusutjärven leirikotia rakennettaessa 1,5 milj.€:n lainanotolla.

Kertomusvuoden vuosikate on riittänyt investointeihin, joista suurimpia olivat Tuusulan seurakuntakeskuksen purkaminen ja Tuusulan kirkon julkisivukorjaukset ja maalaus.

Hautainhoitorahaston talous

Hautainhoitorahaston tulos kertomusvuodelta on positiivinen 5.383€. Vuosina 2006 ja 2007 saadut myyntivoitot huoneistojen myynnistä näkyvät tulosta parantavina. Kyseisistä huoneistosta saatu hinta on sijoitettu määräaikaistalletuksiin, joista saadaan korkotuottoa. Kertomusvuoden tuloksen positiivisuus johtuu siitä, että huoneistoista ja koroista saatava tuotto on yhteissummaltaan suurempi kuin negatiivinen hoitokate.

Kustannusten kohdentaminen

Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada selville ydintehtävien ja lakisääteisten tehtävien todelliset kustannukset.

Hallinto sekä kiinteistö- ja korjaustoimi eivät ole seurakunnan perustehtävää. Niiden kustannukset jaetaan seurakunnan perustehtäville. Kiinteistöjen kuluissa on mukana sisäinen korko (euribor 12 kk 0,556 %) ja kiinteistökohtaiset poistot.

Kirkkovaltuuston 1.1.1999 alkaen hyväksymät poistoprosentit ovat:

  poisto%  
kirkot ja kappelit               4% menojäännöksestä
seurakuntatalot ja muut rakennukset 8% menojäännöksestä
leiriranta    13% menojäännöksestä
sosiaali- ja huoltorakennukset 18% menojäännöksestä
koneet ja kalusto 30% menojäännöksestä
kiinteät maarakenteet ja laitteet 10% menojäännöksestä
muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 20% menojäännöksestä
urut 10% menojäännöksestä
ATK-ohjelmistot 5 vuotta tasapoisto

Suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi kertomusvuoden tulosta rasittaa Tuusulan seurakuntakeskuksen tasearvon kertapoisto 317.000€, koska seurakuntakeskus purettiin kertomusvuoden aikana kokonaisuudessaan.

Kiinteistöjen kulut jaetaan yleishallinnon, seurakuntatyön, ruokatalouden ja hautaustoimen kustannuspaikoille niille varattujen neliöiden ja varausjärjestelmän pohjalta arvioidun käytön suhteessa.

Ruokatalouden kulut jaetaan yleishallinnolle, seurakuntatyölle ja hautaustoimelle siinä suhteessa, kuin ne ovat vuonna 2013 käyttäneet omien keittiöiden palveluja tarjoilutilauksien mukaan.

Yleishallinnon (lukuun ottamatta kirkonkirjoja) kulut sekä verotuskulut ja keskusrahastomaksut jaetaan seurakuntatyölle,  hautaustoimelle, kiinteistötoimen asuinkiinteistöille ja -osakkeille sekä maa- ja metsätaloudelle välittömien bruttokulujen mukaisessa suhteessa.

Näin saadaan laskennallisesti ydintehtävien ja lakisääteisten tehtävien todelliset nettokustannukset vuonna 2013:

Seurakuntatyö 230,72 €
Hautaustoimi 31,58€
Kirkonkirjat 5,26€

Yhteisöveron tuotto Tuusulan seurakunnalle vuonna 2013 oli  602.490€. Hautaustoimen kokonaiskulut 911.079€.

Lue lisää

Voit ladata koko toimintakertomuksen oikean palstan linkistä.